Grøn omstilling i fuld fart hos TIKMA El⚡
Endelig!
Efter mere end et halvt års ventetid er vi stolte af at præsentere vores nye el-varebiler.
Som en del af vores fokus på bæredygtighed og miljøansvar tog vi sidste år initiativ til at lave et CO2-regnskab og udarbejde en handlingsplan. Efter investeringer i solvarme, solceller og varmepumpe er dette endnu et skridt i den rigtige – mere grønne – retning
Vi er også klar til at hjælpe dig eller din virksomhed med grønne og energibesparende løsninger.

Videopræsentation af de nye el-biler

Klik på billedet nedenfor

Vi har taget et vigtigt skridt på vejen til at blive en grønnere virksomhed

Tikma arbejder dagligt på rådgivning og udarbejdelse af løsninger, der hjælper kunderne til vigtige skridt i den grønne omstilling.
Nu er tiden kommet til at kigge indad og se på vores egen virksomhed.

Derfor tog vi i 2022 et vigtigt skridt på vejen til at blive en grønnere virksomhed. Vi fik udarbejdet vores første klimaregnskab, der giver os indblik i vores CO2-aftryk som virksomhed. Mens klimaregnskabet udgør vores såkaldte baseline, eller vores grønne bundlinje, har vi også udarbejdet en fremskrivning mod 2030, der giver os værdifuld indsigt i forventede fremtidige CO2-udledninger år for år.

Med afsæt i både en baseline og en fremskrivning har vi mulighed for at sætte og udvælge nogle reduktionsmålsætninger og –tiltag på både den korte og den lange bane med det formål at minimere vores CO2-udledninger løbende.

Klimaregnskabet bliver opdateret løbende og er på den måde vores vejviser på vej mod et grønnere aftryk på vores fælles klima. Hvert år kan vi derfor måle på de tiltag og initiativer, vi igangsætter, for at sikre, at vi er på rette kurs.

Du kan se resultaterne fra vores klimaregnskab nederst på siden her.

Vores ansvar

I Tikma er det vigtigt for os at tage ansvar for vores fælles klima og miljø – ikke blot i vores virke som el-installatør men også i forhold til vores ressourceforbrug generelt. Det er ikke blot vores eget ønske og klare ambition – det er også noget, vores kunder og omverdenen forventer af os. Det indebærer bl.a. at have styr på det klimaaftryk, vi sætter på verden, og sikre reel handling for at nedbringe dette.

Det er vigtigt for os at kunne fremvise et professionelt og troværdigt klimaregnskab baseret på data og fakta, som danner grundlag for effektfulde beslutninger og tiltag i vores virksomhed. Klimaregnskabet er ikke sig selv løsningen på den grønne omstilling af Tikma – men det er et vigtigt skridt på vejen.

Verificeret af tredjepart og baseret på anerkendte standarder

Beregningerne i klimaregnskabet er udarbejdet med ekstern ekspertbistand fra Viegand Maagøe A/S, der sikrer, at opgørelse af CO2-aftryk og reduktionsmål er i overensstemmelse med klimavidenskaben.

Klimaregnskabet er baseret på den internationale standard Greenhouse Gas protokollen (GHGP), som er den førende standard inden for klimaberegninger. Den dækker rapportering af de seks drivhusgasser (se nedenfor), og i klimaregnskabet er alle drivhusgasserne omregnet til CO2 ved hjælp af begrebet CO2-ækvivalenter (også kaldet CO2e).

Drivhusgasser inkluderet i Greenhouse Gas-Protokollen:

 • Kuldioxid (CO2)
 • Metan (CH4)
 • Lattergas (N2O)
 • Hydrofluorcarbon (HFCs)
 • Perfluorcarbon (PFCs)
 • Svovlhexafluorid (SF6).

De 3 Scopes i klimaregnskabet

Det følger af GHG-Protokollen, at klimaregnskabet skal omfatte emissioner forbundet med tre forskellige områder (Scopes). I klimaregnskabet skelnes derfor mellem drivhusgasser, som vi i Tikma selv udleder fra vores egne lokaliteter og maskinel (f.eks. gennem afbrænding af benzin eller diesel) – kaldet ”Scope 1”. Herudover er emissioner forbundet med produktion af den energi, vi køber (f.eks. el og fjernvarme) – kaldet ”Scope 2”. Endeligt er emissioner forbundet med den værdikæde, som Tikma indgår i (f.eks. i kraft af vores indkøb) – kaldet ”Scope 3”. I klimaregnskabet indgår kun såkaldte opstrøms-emissioner fra Scope 3 (årlige indkøb af materialer, produkter og services samt transport fra leverandører til Tikma).

Miljøberegnere

I beregningen af vores klimaaftryk er der i klimaregnskabet gjort brug af verificerede anerkendte miljøberegnere:

 • CO2-aftrykket er beregnet med afsæt Erhvervsstyrelsens CO2-beregningsværktøj, der er opbygget omkring GHG-Protokollen
 • Emissionsfaktorer på energi stammer fra Energinet (baseret på miljødeklarationen)
 • Emissionsfaktorer på indkøb stammer fra Exiobase
 • Sensitivitetsanalyse på visse varegrupper er udført i Exiobase og Ecoinvent

Basisår for klimaregnskabet

Klimaregnskabet er udarbejdet med 2021 som basisår og er angivet på virksomhedsniveau. Regnskabet angiver dermed ikke CO2-indsigt på produktniveau i Tikma.

Fokus på vores “håndaftryk”

At vi ikke før 2022 har haft et klimaregnskab, betyder ikke, at vi ikke har haft fokus på grøn omstilling, klima og miljø. Hidtil har dette imidlertid været meget fokuseret på vores kompetencer til at energieffektivisere og rådgivning af vores kunder om energibesparelser, der udover at være bedre for økonomien også sikrer et lavere klimaaftryk.

Mens klimaregnskabet og vores reduktionsmålsætninger og –tiltag tager afsæt i vores fodaftryk som virksomhed, har vi også fokus på at styrke vores positive håndaftryk i form af vores service og rådgivning til kunder.

Klimaregnskab 2021

Fordeling af udledninger i Scope 1, 2 og 3

Modellerne viser hhv. udledninger i ton CO2-e samt relativ fordeling mellem de tre Scopes.

I Tikma udledte vi samlet ca. 13.700 ton CO2 i 2021. Udledningerne fordeler sig mellem Scope 1, som står for ~8 %, Scope 2, der står for ~0 %, og Scope 3, der står for ~92 % af de totale udledninger. Disse er uddybet nærmere nedenfor.

Scope 1-udledninger

90 % af udledningen i Scope 1 kommer fra dieselforbruget til vores varebil, som i 2021 havde en udledning på i alt 15,5 ton CO2.

Den resterende udledning i Scope 1 kommer fra vores forbrug af benzin til vores hybridbil, som udledte i alt 1,7 ton CO2 i 2021.

Scope 2-udledninger

Scope 2-udledninger stammer udelukkende fra vores elforbrug. Vi havde et samlet elforbrug på 2.336 kWh i 2021 og udledte dermed 0,3 ton CO2 i opgørelsesperioden.

Vi forventer, at vores Scope 2-udledninger falder markant frem mod 2030, da strømmen i det nationale elnet bliver grønnere (dette er jf. Miljødeklarationen. Kilde: Energinet.dk.) Det betyder, at Scope 2-udledningerne forventes at falde med 89 % frem mod 2030 sammenlignet med 2021.

Scope 3-udledninger

I 2021 udledte vi knap 94 ton CO2 fra indkøb af elektriske komponenter, metal, filtre og plast/gummi. Udledningerne fordeler sig således:

 • Metal: 56 ton CO2
 • Filtre: 12 ton CO2
 • Plast/gummi: 8 ton CO2
 • De øvrige udledningskilder udgør de resterende 17 % (indkøb af materialer, produkter og services m.fl.)

Målsætninger og reduktionstiltag

Med udgangspunkt i klimaregnskabet 2021 har vi fastsat særlige fokuspunkter for klimaarbejdet i Tikma i 2022/2023:

 • Formulering af langsigtet reduktionsmålsætning: I Tikma ønsker vi at bidrage til Parisaftalen og målsætningen nedsat af FNs medlemslande om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Det kan vi gøre ved at tilslutte os Science Based Targets initiativet (SBTi) og derved forpligte os en absolut CO2-reduktion på 38 % for Scope 1 og 2 i 2030 relativt til 2021. Ved at tilslutte os SBTi forpligter vi os også til årligt offentligt at rapportere på vores Scope 1 og 2-udledninger samt berette om fremskridt mod reduktionsmålet på årlig basis. Vi opstarter ansøgningsprocessen til SBTi i foråret 2023.
 • Udskiftning til el-bil: For at reducere vores udledninger fra Scope 1 er et vigtigt tiltag at udskifte vores varevogn, der kører på diesel, med en elbil.
 • Dialog med leverandører: For små og mellemstore virksomheder er Scope 3 ofte en stor post i klimaregnskabet, og det er helt normalt, at udledninger fra indkøb i Scope 3 fylder mest i regnskabet (Kilde: Dansk Industri, Indsigter fra arbejdet med 50 klimaklare SMV’er). Samtidig kommer Scope 3-udledninger fra kilder, som vi ikke selv kontrollerer eller ejer. Men det betyder selvfølgelig ikke, at Tikma ikke har et ansvar for de CO2-udledninger, vi forårsager som følge af indkøb af varer og materialer. Derfor er første skridt på vejen mod at reducere vores udledninger herfra at opnå forståelse for, hvilke udledningsposter der er de største og herefter at undersøge vores handlemuligheder for at reducere dem. Til en start vil vi fokusere på at indgå dialog med vores største leverandører med henblik på at overgå til genanvendte materialer samt at reducere materialespild. Det er et område, vi har fokus på i 2022 og 2023.

Affaldssortering og genanvendelse er vigtigt for den cirkulære økonomi

Klimaeffekten forbundet med affaldsgenanvendelse som output falder udenfor Scope i relation til vores klimaregnskab. Det gør det for at undgå dobbelttælling af klimaeffekten med virksomheden, der anvender affaldet som materialeinput.

Selvom effekten ikke medregnes i vores klimaregnskab, er affaldssortering stadig et vigtigt område at fokusere på, når det kommer til grøn omstilling og øget cirkulær økonomi.

I Tikma har vi som minimum altid fokus udsortering i de fraktioner, der følger nuværende og kommende lovgivning, herunder særligt fokus på udsortering af plast fra brændbart affald. Samtidig gør vi en række andre tiltag, der understøtter ansvarligt forbrug og håndtering af materialer og ressourcer. Det gør vi med udgangspunkt i affaldshierarkiet nedenfor. Vi prioriterer affaldsforebyggelse højest, så genbrug, dernæst genanvendelse og herefter anden nyttiggørelse. Bortskaffelse prioriteres lavest og skal altså i videst muligt omfang undgås.

Du kan se klimaeffekten forbundet med vores udsortering af affald i 2021 nedenfor.